هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 492
مشاهده: 434
مشاهده: 467
مشاهده: 467
مشاهده: 439
مشاهده: 495
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 478
مشاهده: 552
مشاهده: 488
مشاهده: 450
مشاهده: 442
مشاهده: 462
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 476
مشاهده: 486
مشاهده: 788
مشاهده: 512
مشاهده: 463
مشاهده: 411
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 397
مشاهده: 392
مشاهده: 408
مشاهده: 443
مشاهده: 417
مشاهده: 427
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 460
مشاهده: 473
مشاهده: 536
مشاهده: 452
مشاهده: 487
مشاهده: 521
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 404
مشاهده: 444
مشاهده: 461
مشاهده: 397
مشاهده: 421
مشاهده: 347
 
 

ورود     ثبت نام
>