هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 513
مشاهده: 454
مشاهده: 504
مشاهده: 495
مشاهده: 464
مشاهده: 524
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 508
مشاهده: 582
مشاهده: 522
مشاهده: 468
مشاهده: 457
مشاهده: 486
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 510
مشاهده: 516
مشاهده: 816
مشاهده: 545
مشاهده: 483
مشاهده: 427
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 411
مشاهده: 407
مشاهده: 422
مشاهده: 457
مشاهده: 434
مشاهده: 450
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 488
مشاهده: 489
مشاهده: 565
مشاهده: 479
مشاهده: 515
مشاهده: 549
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 427
مشاهده: 460
مشاهده: 485
مشاهده: 415
مشاهده: 435
مشاهده: 373
 
 

ورود     ثبت نام
>