هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 470
مشاهده: 407
مشاهده: 428
مشاهده: 430
مشاهده: 401
مشاهده: 475
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 446
مشاهده: 517
مشاهده: 470
مشاهده: 427
مشاهده: 423
مشاهده: 419
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 438
مشاهده: 466
مشاهده: 768
مشاهده: 492
مشاهده: 430
مشاهده: 393
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 369
مشاهده: 373
مشاهده: 389
مشاهده: 424
مشاهده: 389
مشاهده: 394
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 441
مشاهده: 455
مشاهده: 518
مشاهده: 433
مشاهده: 444
مشاهده: 502
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 360
مشاهده: 415
مشاهده: 425
مشاهده: 359
مشاهده: 402
مشاهده: 310
 
 

ورود     ثبت نام
>