هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 505
مشاهده: 449
مشاهده: 492
مشاهده: 483
مشاهده: 459
مشاهده: 512
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 495
مشاهده: 570
مشاهده: 504
مشاهده: 463
مشاهده: 451
مشاهده: 481
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 498
مشاهده: 505
مشاهده: 805
مشاهده: 528
مشاهده: 478
مشاهده: 422
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 406
مشاهده: 402
مشاهده: 417
مشاهده: 452
مشاهده: 428
مشاهده: 445
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 476
مشاهده: 483
مشاهده: 552
مشاهده: 468
مشاهده: 503
مشاهده: 537
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 422
مشاهده: 455
مشاهده: 480
مشاهده: 408
مشاهده: 430
مشاهده: 363
 
 

ورود     ثبت نام
>