هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 516
مشاهده: 455
مشاهده: 507
مشاهده: 499
مشاهده: 465
مشاهده: 527
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 511
مشاهده: 586
مشاهده: 526
مشاهده: 469
مشاهده: 458
مشاهده: 487
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 513
مشاهده: 520
مشاهده: 821
مشاهده: 559
مشاهده: 484
مشاهده: 428
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 412
مشاهده: 408
مشاهده: 423
مشاهده: 458
مشاهده: 439
مشاهده: 451
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 492
مشاهده: 490
مشاهده: 568
مشاهده: 484
مشاهده: 518
مشاهده: 553
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 428
مشاهده: 461
مشاهده: 486
مشاهده: 416
مشاهده: 436
مشاهده: 374
 
 

ورود     ثبت نام
>