هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 483
مشاهده: 418
مشاهده: 447
مشاهده: 446
مشاهده: 415
مشاهده: 486
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 460
مشاهده: 542
مشاهده: 479
مشاهده: 436
مشاهده: 432
مشاهده: 439
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 454
مشاهده: 477
مشاهده: 779
مشاهده: 502
مشاهده: 442
مشاهده: 402
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 387
مشاهده: 382
مشاهده: 398
مشاهده: 433
مشاهده: 398
مشاهده: 405
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 451
مشاهده: 464
مشاهده: 527
مشاهده: 443
مشاهده: 459
مشاهده: 512
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 381
مشاهده: 435
مشاهده: 438
مشاهده: 382
مشاهده: 411
مشاهده: 326
 
 

ورود     ثبت نام
>