هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 489
مشاهده: 425
مشاهده: 459
مشاهده: 459
مشاهده: 427
مشاهده: 492
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 473
مشاهده: 549
مشاهده: 485
مشاهده: 443
مشاهده: 438
مشاهده: 450
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 467
مشاهده: 483
مشاهده: 785
مشاهده: 508
مشاهده: 455
مشاهده: 408
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 394
مشاهده: 388
مشاهده: 405
مشاهده: 440
مشاهده: 409
مشاهده: 419
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 457
مشاهده: 470
مشاهده: 533
مشاهده: 449
مشاهده: 481
مشاهده: 518
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 394
مشاهده: 441
مشاهده: 451
مشاهده: 393
مشاهده: 418
مشاهده: 338
 
 

ورود     ثبت نام
>