هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 510
مشاهده: 452
مشاهده: 498
مشاهده: 489
مشاهده: 462
مشاهده: 518
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 502
مشاهده: 576
مشاهده: 511
مشاهده: 466
مشاهده: 455
مشاهده: 484
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 504
مشاهده: 511
مشاهده: 812
مشاهده: 538
مشاهده: 481
مشاهده: 425
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 409
مشاهده: 405
مشاهده: 420
مشاهده: 455
مشاهده: 432
مشاهده: 448
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 484
مشاهده: 487
مشاهده: 559
مشاهده: 475
مشاهده: 509
مشاهده: 544
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 425
مشاهده: 458
مشاهده: 483
مشاهده: 413
مشاهده: 433
مشاهده: 367
 
 

ورود     ثبت نام
>