هنرهاي تصويري
 
 
مشاهده: 521
مشاهده: 457
مشاهده: 513
مشاهده: 503
مشاهده: 467
مشاهده: 534
 
 
 
حوزه هنري استان در سال 87
 
 

حوزه هنري استان خراسان جنوبي در سال نوآوري و شكوفايي سعي نمود با نگاهي تازه و در فضايي جديد فعاليت هاي سال 87 خود را آغاز نمايد.
در اين سال تلاش شد  با برگزاري كارگاه ها ي آموزشي متنوع و اجراي طرح شناسايي و آموزش استعدادهاي هنري، به صورت ريشه اي ساختارهاي تقويت و در امر توليد نيز بر توليد  آثار هنري محتوايي تاكيد  گردد.
سال 87 سالي بود كه حوزه هنري استان توانست با برگزاري برنامه هاي متنوع  به عنوان يكي از پايگاه هاي فرهنگي و هنري استان بيش از پيش مطرح گردد.

 
 
 
هنرهاي نمايشي
 
 
مشاهده: 517
مشاهده: 592
مشاهده: 534
مشاهده: 471
مشاهده: 460
مشاهده: 489
 
 
 
هنرهاي تجسمي
 
 
مشاهده: 518
مشاهده: 526
مشاهده: 825
مشاهده: 563
مشاهده: 486
مشاهده: 430
 
 
 
آموزش و پژوهش
 
 
مشاهده: 414
مشاهده: 411
مشاهده: 425
مشاهده: 460
مشاهده: 441
مشاهده: 453
 
 
 
موسيقي و سرود
 
 
مشاهده: 497
مشاهده: 492
مشاهده: 573
مشاهده: 488
مشاهده: 523
مشاهده: 559
 
 
 
آفرينش هاي ادبي و هنر مقاومت
 
 
مشاهده: 430
مشاهده: 463
مشاهده: 488
مشاهده: 421
مشاهده: 438
مشاهده: 376
 
 

ورود     ثبت نام
>