سیدمحمود زینلی
سیدمحمود زینلی
تعداد بازدید: 396
زمینه فعالیت:
ادبیات


آمده آن سپاه شیطانی ،به نمازتواقتدا کردند

تااجابت کند دعاشان را،هم نوابا شما دعا کردند

دستهاشان به قبضه شمشیر ،کینه هاشان حمایل گردن

عقده های بزرگ خیبر را، به سرخیمه تووا کردند

شیشه شیشه شراب آوردند،خنده ها شان قرین بدمستی

خیمه های تورا که سوزاندند، هرطرف هلهله به پا کردند

باکه گویم که این مسلمانان، بانوای دف وغزلخوانان

آمده ازبرای استحباب ،سرتان رازتن جداکردند

خس وخاشاک وآتش وفتنه،سرودست وتن ودهان زخمی

دخترانت برهنه پارفتند ،ناگهان خیمه رارها کردند

شُبهه آمد به جانشان افتاد،رکعتی ازنمازشان افتاد

لقمه های حرام راخوردند،بعدآن، اینهمه جفا کردند

اینکه اینان دچارتردیدند،اینکه اینگونه برتوخندیدند

اثرانحراف دیرینی است،که بدان شیوه اقتدا کردند

باید آری که عبرت تاریخ،سرگذشت خبیثشان بشود

که برای دوروزه دنیا،اهل بیت ترا فدا کردند
 
 

ورود     ثبت نام
>