داستاني كوتاه " كفشهايم را دوست دارم"
اين فيلم كوتاه به نويسندگي و كارگرداني عليرضا هاشمي مقدم داستان جواني است كه حسرت زندگي ديگران را مي خورد و قدر آنچه كه دارد را نمي داند ...

 
 

ورود     ثبت نام
>