داستاني كوتاه " كلسيم"
اين فيلم به نويسندگي و كارگرداني رضا خزاعي ،ساخته اي مفهمومي است که موضوع آن داستان پسرک چاقو فروشي است که براي فروش چاقوهايش، تيزي آن را با استفاده از خرد کردن سيب به مشتري نشان مي دهد ولي وقتي خود قصد خوردن سيب را دارد از چاقو استفاده نمي کند !

 
 

ورود     ثبت نام
>