دکتر کشن فلاح در جمع هنرمندان نمایش استان خراسان جنوبی