23625
  ۱۳۹۰/۷/۱۲
سیصد
روند اشغال فلسطین ...
   
محوریت : روند اشغالگری صهیونیست ها در مناطق فلسطینی
شروع پروژه : پاییز 88
اتمام پروژه : تابستان 89
نویسنده و کارگردان : مجید کریمیان
کارگردان هنری : محمد کارگر
انیماتور : محمد کارگر
دستیاران : مهدی خسروی ، امیر نادی سهل آباد
تدوین : مهدی مرتضوی
©2019 HozehHonari. All Rights Reserved